Eversio Fortnite

Our players

Woku

Woku

Sean Micallef
Anubis

Anubis

Jean Buttigieg
Thrillz

Thrillz

Alessandro Parrella
Tee-raps

Tee-raps

Tom Trapani Galea